Algemene voorwaarden


Artikel 1: Definities

1. Opdrachtnemer: Studio moondust, als ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81357389.
2. Opdrachtgever: De organisatie of persoon die opdracht verstrekt voor uit te voeren werkzaamheden.
3. Opdracht: Het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden uit te voeren.
4. Partijen: Studio moondust en klant samen

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, afspraken, overeenkomsten, leveringen en andere activiteiten die door of in naam van de opdrachtnemer worden uitgevoerd.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor zaken waarvoor de opdrachtnemer derden inschakelt.
3. Indien een bepaling van de overeenkomst of algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Overige bepalingen blijven van toepassing. De opdrachtnemer heeft het recht niet onredelijke voorwaarden in de plaats te stellen welke de bedoeling van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benaderen.
4. De opdrachtnemer behoud zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten. Daarbij wordt een termijn gehanteerd van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website van de opdrachtnemer of via elektronische berichtgeving. Wanneer de opdrachtgever de voorwaarden niet wil accepteren, kan deze binnen de gestelde termijn van 30 dagen de overeenkomst beëindigen.

Artikel 3: Offertes en overeenkomsten
1. Offertes en overeenkomsten van Studio moondust zijn vrijblijvend. Bij aanvaarding van de aanbieding behoudt Studio moondust het recht om het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst in te trekken.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Studio moondust slechts, nadat deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
3. De opdrachtnemer kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Door de opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  
5. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het door de opdrachtnemer aangebodene, is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden.
6. Wanneer het door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbod schriftelijk wordt bevestigd door de opdrachtgever ontstaat een overeenkomst – met behoud van het in lid 1 genoemde herroepingsrecht.
7. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Studio moondust niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
8. De overeenkomst bevat in ieder geval de volgende dienstverlening: het design en het technisch realiseren van de website, de hosting en het beschikbaar stellen van de website voor de duur van de overeenkomst
9. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst(en) aan derden over te dragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 4: Prijzen en betaling
1. (Additionele) Werkzaamheden worden door de opdrachtnemer uitgevoerd tegen een in de offerte vermeld uurtarief en/of vast bedrag. Op alle genoemde tarieven is artikel 3, lid 4 van toepassing.
2. Tenzij anders overeen gekomen dient een aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte te worden voldaan. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
3. Het is de opdrachtnemer gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dienst opdrachtnemer de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. De opdrachtgever zal hiervan 1 maand van tevoren op de hoogte worden gesteld. Gedurende deze maand heeft de opdrachtgever het recht om (dat deel van) de overeenkomst schriftelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen.
4. Wanneer de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van de betalingsverplichtingen, komen alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever. Eventueel te maken incassokosten conform de incassotarieven als geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
5. Wanneer een opdrachtgever in gebreke of in verzuim is worden alle verplichtingen jegens de opdrachtgever opgeschort. De opdrachtnemer is voorts gerechtigd de website zonder verdere kennisgeving offline te zetten totdat betaling is voldaan of de overeenkomst te ontbinden.
6. De opdrachtnemer is bevoegd om vooruitbetaling of zekerheid te verlangen voordat overgegaan wordt tot levering of dienstverlening.
7. Facturen waarbij geen automatische incasso van toepassing is, hebben een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.
8. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is opdrachtnemer gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Artikel 5: Beëindigen overeenkomst
1. Overeenkomsten kunnen zonder opgave van redenen beëindigd worden door schriftelijke opzegging 2 maanden voor het verstrijken van de contractperiode. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn hiertoe gerechtigd.
2. De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren voordat de opdrachtnemer gestart is met de uitvoering ervan. Eventuele ontstane schade voor de opdrachtnemer zoals maar niet beperkt tot gereserveerde tijd en gemaakte kosten dient door de opdrachtgever te worden vergoed.
3. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring wanneer faillissement, surséance van betaling, beslaglegging of liquidatie van een van de partijen dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt. In dat geval worden vorderingen van de opdrachtnemer zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
4. Zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij – ondanks sommatie en een redelijke termijn voor correctie – in gebreke blijft aan de verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

Artikel 6: Uitvoering overeenkomst
1. De opdrachtnemer garandeert naar vermogen zorgvuldigheid en vakmanschap in te zetten teneinde de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. De overeenkomst betreft een inspanningsverplichting en is derhalve niet te kwalificeren als resultaatverplichting.
2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, zonder hierover de opdrachtgever te informeren.
3. De opdrachtnemer en opdrachtgever verplichten zich elkaar tijdig op de hoogte te stellen bij wijzigingen in naam, KvK nummer, adresgegevens, e-mail adres, telefoonnummer en eventuele bankgegevens.
4. Informatie welke vertrouwelijk is of zou kunnen zijn, worden door de opdrachtgever of opdrachtnemer niet aan derden verstrekt welk niet bij de overeenkomst zijn betrokken. Op dergelijke informatie geldt geheimhoudingsplicht.
5. De website wordt door de opdrachtnemer ontwikkeld en opgeleverd in een testomgeving. Tenzij anders is overeengekomen dient te opdrachtgever zelf te zorgen voor toevoeging van tekst en afbeeldingen. De testomgeving wordt omgezet naar de live omgeving na een periode van 15 werkdagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. In het kader van de overeenkomst door de opdrachtnemer verstrekte zaken zoals -maar niet beperkt tot- adviezen, documenten en software zijn bestemd voor gebruik door de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer te publiceren, dupliceren of op enige wijze openbaar te maken anders dan voor het doel waartoe de informatie verstrekt is.
7. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam en het beeldmerk van de opdrachtgever te gebruiken als referentie en als zodanig openbaar te maken.
8. Werkzaamheden na oplevering of welke vallen buiten de overeenkomst, zijn meerwerk. De opdrachtnemer zal de betreffende werkzaamheden op basis van nacalculatie tegen de daarvoor geldende kosten uitvoeren en in rekening brengen.

Artikel 8: garantie
1. Wanneer de partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Studio moondust enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
2. De opdrachtnemer verplicht zich gedurende een periode van 1 maand na oplevering van de website eventuele gebreken te herstellen, voor zover het gebreken zijn welke, door toedoen van de opdrachtnemer, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
3. De opdrachtnemer hoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de opdrachtgever zelf, door derden of gewijzigde omstandigheden welke de opdrachtgever niet wist of behoorde te weten ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
4. Om aanspraak te kunnen maken op de garantiebepalingen dient de opdrachtgever alle verplichtingen jegens de opdrachtnemer voldaan te hebben.
5. Werkzaamheden die buiten de garantieperiode of buiten het toepassingsgebied worden uitgevoerd, worden tegen het overeengekomen uurtarief op basis van nacalculatie uitgevoerd.

Artikel 9: aansprakelijkheid
1. Studio moondust is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor ontstane schade vanwege door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
3. Studio moondust is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemist besparingen of schade aan derden.
4. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de website of andere vormen van schade welke door derden worden toegebracht, waarbij al dan niet gebruik gemaakt is van door de opdrachtnemer beschikbaar gestelde internetfaciliteiten zoals – maar niet beperkt tot – hackpogingen, spam en/of virussen.
5. Indien – met inachtneming van voorgaande leden – de opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade welke de opdrachtgever heeft geleden, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor op de website geplaatste informatie en vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden welke hieruit voortvloeien. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website.
7. De opdrachtnemer aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid wanneer er sprake is van overmacht.

Artikel 10: Overmacht en toepasselijk recht
1. De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien de opdrachtnemer hierin gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid welke niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt is de opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
2. Indien een overmachtsituatie voordoet waardoor opdrachtnemer 1 of meerdere verplichtingen niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat opdrachtnemer er weer aan kan voldoen.
3. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
4. Opdrachtnemer is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
5. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
6. De Nederlandse rechter in de vestigingsplaats - of een zo dicht daarbij gelegen plaats - van de opdrachtnemer is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dringend anders voorschrijft.  

Artikel 11: wijziging algemene voorwaarden
1. Studio moondust is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijden worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzingen zal Studio moondust zoveel mogelijk vooraf met klant bespreken.
4. Consumenten en bedrijven zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

You do you. Wij doen de rest

Klaar om vooruit te gaan?